Ugrás a kezdőoldalra Ugrás a tartalomhoz Ugrás a menüre
vissza

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

(székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.)

I. Bevezetés

 1. Jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási  Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a hulladékgazdálkozási közszolgáltatás, továbbá egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás nyújtása, valamint a www.ebhkft.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során, a szolgáltatásokat igénybe vevők, a Honlapra látogatók és a Honlapon hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztató rögzíti az Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az általa kezelt személyes adatok kategóriáit, az adatkezelések célját, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit, és meghatározza a személyes adatok egyes címzetti köreit.
 3. Az Adatkezelő személyes adatot csak az Érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. Az egyes szolgáltatások  megrendelésével, illetve igénybevételével az Érintett hozzájárul,
 4. illetve tudomásul veszi, hogy személyes adatait az Adatkezelő a GDPR Rendelet 6. cikk (1) b,pontja alapján kezeli.
 5. A kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható ugyfelszolgalat@ebhkft.hu e-mail címen vagy az Adatkezelő 8200 Veszprém, Házgyári út 1. címére történő megküldésével.
 6. Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség, a jelen szabályzatban rögzítettek és részletezettek szerint az Adatkezelő, mint adatkezelő az Érintett hozzájárulása nélkül kezeli a személyes adatot.
 7. Az Adatkezelő adatai:
  Név: ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
  Képviselő Barta Krisztina
  Elektronikus elérhetőség: info@ebhkft.hu
  Telefonos elérhetőség: +36 88 325 687
  Honlap: http:// www.ebhkft.hu
  Adatvédelmi felelős: Izerné Lackenbacher Krisztina
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@ebhkft.hu
  Felügyeleti hatóság adatvédelmi szempontból: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1055, Budapest, Falk Miksa u. 9-11
  Postacím: 1363, Budapest, Pf.9

II. Az adatkezelés alapelvei 

 1. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendeletével (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az Érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében az Adatkezelő tiszteletben tartja a fent hivatkozott jogszabályokban lefektetett, szolgáltatásai esetén alkalmazandó alapelveit.
 2. Az Adatkezelő elkötelezett a szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az Érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett, és törekszik az Érintettek alapvető szabadságjogait még a saját jogos érdekei előtt is tiszteletben tartani.
 3. Az Adatkezelő az Érintettnek az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli addig az időtartamig és arra a célra, amelyet az Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyre megfelelő jogalappal rendelkezik.
 4. Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 5. Az Adatkezelő minden szerződéses partnerétől, aki személyes adatok birtokába jut megköveteli és elvárja a GDPR szerinti működést.
 6. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az GDPR, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés célja

Az Adatkezelő adatkezelésének célja az alábbiak lehetnek:

 1. jogszabályi kötelezettségek teljesítése;
 2. szerződéses kötelezettségek teljesítése;
 3. kapcsolattartás üzleti partnerekkel és ezek munkavállalóival;
 4. lehetséges üzleti partnerek felkutatása.

IV. Adatkezelés jogalapja

Személyes adatot az Adatkezelő azokban az esetekben kezel, ha:

 1. az Érintett hozzájárulását adta;
 2. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;
 3. az adatkezelés az Adatkezelő vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

V. Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelése a GDPR 9. cikke szerinti személyes adatok körére (különleges kategória) nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerül sor, amennyiben különleges adat az Adatkezelő birtokába kerül, azokat haladéktalanul törli.
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az adatok megadásakor a kizárólag az Érintett, illetve az adatot megadó személy tartozik felelősséggel.
 3. Az Érintettek által hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) rendelkezései, valamint szerződés alapján történik. A kezelt adatok a Ht. 38. § (3) bekezdése szerint:
  • a természetes személy esetén: a családi és utónév, születési név, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási és értesítési helyének címe;
  • a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: név, székhely, telephely címe, adószám, elektronikus kézbesítési cím.
 4. Az Adatkezelő az adatokat szolgáltatási kötelezettség fennállásáig, illetve szerződés megszűnését követő igényérvényesítési határidőig tárolja.
 5. Az Adatkezelőnél az ügyfélpanaszok felvétele, a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés személyesen az Ügyfélszolgálai irodában, postai, illetve elektronikus úton történik. Kezelt adatok: ügyfél neve, címe, székhelycíme, ügyfélazonosítója, telefonszáma, e-mail címe. Az Adatkezelő az adatokat a panasz megválaszolásától számított 5 évig tárolja.
 6. Az Adatkezelő a honlap látogatása során a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítheti a látogatói adatokat. Az Érintett a látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). Az Érintett a cookie-kat bármikor letilthatja.
 7. Az Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nem üzemeltet.

VI. Adatkezelés időtartama, adattovábbítások és adatfeldolgozók (címzettek)

 1. Az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli az Érintett személyes és egyéb technikai adatait.
 2. Az Adatkezelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében - a Ht. rendelkezéseinek megfelelően – az alábbi közreműködőket veszi igénybe:

  VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.
  Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Haszkovó út 11/A.
  Telefon: +36 88 949 849
  E-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

  „AVAR AJKA” Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
  Székhely: 8400 Ajka, Szent István utca 1/A.
  Ügyfélszolgálat: 8400 Ajka, Szent István utca 1/A.
  Telefon: +36 88 748 038
  E-mail: avarkft@avarajkakft.hu

  KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Kft.
  Székhely: 8500 Pápa, Árok utca 7.
  Ügyfélszolgálat: 8500 Pápa, Árok utca 7.
  Telefon: +36 89 777 990
  E-mail: kozszolg@kozszolg.hu

  Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
  Székhely: 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.
  Ügyfélszolgálat: 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20.
  Telefon: +36 87 342 633
  E-mail: probiort@probiort.hu

  Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.
  Székhely: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.
  Ügyfélszolgálat: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.
  Telefon: +36 88 438 688
  E-mail: ugyfelszolgalat@balkom.hu

   
 3. Az Adatkezelő a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása szerint más szervek megkeresése alapján a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
 4. Adattovábbítások, adatfeldolgozók (címzettek) köre
  Adatkezelés megnevezése Címzett Adat típusa Adattovábbítás célja Adatkezelés időtartama
  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás NHKV Zrt. Számlázáshoz, díjbeszedéshez kapcsolódó adatok Számlázás, díjbeszedés szolgáltatási kötelezettség fennállásáig, a szerződés megszűnését követő igényérvényesítési határidőig
  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása Közreműködők
  (a VI. 2. pont szerint)
  Jelen szabályzat V. 3. pontja szerinti adatok Jogszabályi feladatok teljesítése szolgáltatási kötelezettség fennállásáig, a szerződés megszűnését követő igényérvényesítési határidőig

VII. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

 1. Hozzáféréshez, valamint tájékoztatáshoz fűződő jog: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
 2. Helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való jog: az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az Érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
 3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
  2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
  3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  4. az Érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 4. A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 6. Jogorvoslathoz való jog: az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától visszavonásig érvényes.

Kelt: 2024. 05. 10.

ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.